Clicky

Logo - Acacia Fysio plus Zorg

Privacy- en Cookiebeleid

Privacybeleid van acaciaplein.nl

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Dit document bevat een onderdeel gewijd aan consumenten in Californië en hun privacyrechten.
Dit document bevat een onderdeel gewijd aan Gebruikers in Brazilië en hun privacyrechten.
Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Samenvatting van het beleid

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren
Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience)
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Analyses
Google Analytics en WordPress Stat
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Contact met de Gebruiker
Contactformulier
Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam

Remarketing en gedragsgerichte reclame
Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience)
Persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker

Facebook Remarketing
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Weergave van content van externe platforms
Google Fonts
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Google Maps widget
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Contactinformatie

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Acacia Fysio plus Care
Acaciaplein 31
7606 ES Almelo
The Netherlands

Owner contact e-mail address: info@acaciaplein.nl

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Acacia Fysio plus Zorg
Acaciaplein 31
7606 ES Almelo
Nederland

Eigenaar contact-e-mailadres: info@acaciaplein.nl

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Tracker; Gebruiksgegevens; voornaam; achternaam; e-mailadres; telefoonnummer.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking
De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking
De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Analyses, Weergave van content van externe platforms, Contact met de Gebruiker, Remarketing en gedragsgerichte reclame en Adverteren.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren

Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Applicatie, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Applicatie. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative .

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) (Facebook Ireland Ltd)
Vergelijkbare doelgroepen in Facebook is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd die via aangepaste doelgroepen in Facebook verzamelde gegevens gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op een aangepaste doelgroepen-lijst staan vanwege hun eerdere gebruik vandeze Applicatie of interactie met relevante content in de apps en diensten van Facebook.
Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Categorie van persoonlijke informatie verzameld overeenkomstig CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. In aanvulling op de informatie in dit artikel kan de Gebruiker informatie vinden over beëindiging (opt-out) van de verkoop in het onderdeel over de rechten van consumenten in Californië.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Categorie van persoonlijke informatie verzameld overeenkomstig CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. In aanvulling op de informatie in dit artikel kan de Gebruiker informatie vinden over beëindiging (opt-out) van de verkoop in het onderdeel over de rechten van consumenten in Californië.

WordPress Stat (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.)
Wordpress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Categorie van persoonlijke informatie verzameld overeenkomstig CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. In aanvulling op de informatie in dit artikel kan de Gebruiker informatie vinden over beëindiging (opt-out) van de verkoop in het onderdeel over de rechten van consumenten in Californië.

Contact met de Gebruiker

Contactformulier (deze Applicatie)
Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.
Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam.

Categorie van persoonlijke informatie verzameld overeenkomstig CCPA: identificaties.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Applicatie en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience) (Facebook Ireland Ltd)
Aangepaste doelgroepen in Facebook is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte advertenties die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.
Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Categorie van persoonlijke informatie verzameld overeenkomstig CCPA: identificaties; internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. In aanvulling op de informatie in dit artikel kan de Gebruiker informatie vinden over beëindiging (opt-out) van de verkoop in het onderdeel over de rechten van consumenten in Californië.

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Categorie van persoonlijke informatie verzameld overeenkomstig CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. In aanvulling op de informatie in dit artikel kan de Gebruiker informatie vinden over beëindiging (opt-out) van de verkoop in het onderdeel over de rechten van consumenten in Californië.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Categorie van persoonlijke informatie verzameld overeenkomstig CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. In aanvulling op de informatie in dit artikel kan de Gebruiker informatie vinden over beëindiging (opt-out) van de verkoop in het onderdeel over de rechten van consumenten in Californië.

Google Maps widget (Google Ireland Limited)
Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Categorie van persoonlijke informatie verzameld overeenkomstig CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. In aanvulling op de informatie in dit artikel kan de Gebruiker informatie vinden over beëindiging (opt-out) van de verkoop in het onderdeel over de rechten van consumenten in Californië.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen
Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Cookiebeleid

Deze Applicatie gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruiker is te vinden in het Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerkin

Juridische procedures
De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker
Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie
Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt
Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Informatie voor consumenten in Californië

Dit deel van het document maakt deel uit van en vormt een aanvulling op de informatie in het overige deel van het privacybeleid en wordt verstrekt door het bedrijf dat deze Applicatie exploiteert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit onderdeel gezamenlijk aangeduid als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in dit onderdeel zijn van toepassing op alle Gebruikers die consumenten zijn die in de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika verblijven overeenkomstig de “California Consumer Privacy Act” van 2018 (Gebruikers worden hieronder aangeduid als “u”, “uw”), en, voor deze consumenten, vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit onderdeel van het document wordt de term “persoonlijke informatie“ gebruikt zoals deze is gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (CCPA).

Categorieën persoonlijke informatie die wordt verzameld, verstrekt of verkocht
In dit gedeelte vatten we de categorieën persoonlijke informatie samen die we hebben verzameld, verstrekt of verkocht en de doeleinden daarvan. U kunt meer lezen over deze activiteiten in het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document.

Informatie die we verzamelen: de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen
We hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie over u verzameld: identificaties en internetinformatie.

We verzamelen geen aanvullende categorieën persoonlijke informatie zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Hoe we informatie verzamelen: wat zijn de bronnen van de persoonlijke informatie die we verzamelen?
We verzamelen de hierboven genoemde categorieën persoonlijke informatie, direct of indirect, vanaf het moment dat u deze Applicatie gebruikt.

U verstrekt bijvoorbeeld rechtstreeks uw persoonlijke informatie wanneer u aanvragen indient via formulieren in deze Applicatie. U verstrekt ook indirect persoonlijke informatie wanneer u in deze Applicatie navigeert , omdat persoonlijke informatie over u automatisch wordt waargenomen en verzameld. Ten slotte kunnen we persoonlijke informatie verzamelen over u verzamelen via derden die met ons samenwerken in verband met de Dienst of het functioneren van deze Applicatie en functies daarvan.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken: uw informatie delen met en verstrekken aan derden voor een zakelijk doel
We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen voor zakelijke doelen aan een derde verstrekken. In dat geval sluiten we een schriftelijke overeenkomst met die derde, waarin de wordt vereist de persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen en niet te gebruiken voor andere doelen dan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook verstrekken aan derden wanneer u ons uitdrukkelijk hierom vraagt of ons machtigt, om u onze Dienst te verlenen.

Om meer te weten te komen over de doelen van de verwerking, kunt u de betreffende onderdelen van dit document raadplegen.

Verkoop van uw persoonsgegevens
Voor onze doelen betekent het woord “verkoop” alle “verkoop, verhuur, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, doorgeven of anderszins mondeling, schriftelijk of elektronisch communiceren van persoonlijke informatie van een consument door het bedrijf aan een ander bedrijf of een derde, tegen betaling of een andere vergoeding”.

Dit betekent dat een verkoop bijvoorbeeld kan plaatsvinden wanneer een toepassing advertenties gebruikt, statistische analyses maakt van de bezoeken of weergaven of gewoon omdat omdat deze gebruikmaakt van tools zoals plug-ins voor sociale netwerken en dergelijke.

Uw recht om de verkoop van persoonlijke informatie te beëindigen (opt-out)
U hebt het recht om de verkoop van persoonlijke informatie te beëindigen (opt-out). Dit betekent dat wanneer u ons vraagt om te stoppen met het verkopen van uw gegevens, wij aan uw verzoek zullen voldoen.
Deze verzoeken kunnen vrijelijk te allen tijde worden gedaan zonder een te verifiëren verzoek in te dienen door de onderstaande instructies te volgen.

Instructies om de verkoop van persoonlijke informatie te beëindigen (opt-out)
Als u meer wilt weten, of gebruik wilt maken van uw recht om, zowel online als offline, alle verkopen door deze Applicatie te beëindigen, kunt u voor meer informatie contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonlijke informatie?
We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de operationele werking van deze Applicatie en functies daarvan (“zakelijke doeleinden”). In die gevallen wordt uw persoonlijke informatie verwerkt op een manier die noodzakelijk en evenredig is aan het zakelijke doel waarvoor deze is verzameld, en strikt binnen de grenzen van verenigbare operationele doeleinden.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om andere redenen, zoals voor commerciële doeleinden (zoals aangegeven in het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document), evenals voor het naleven van het recht en het verdedigen van onze rechten voor de bevoegde autoriteiten, indien onze rechten en belangen worden bedreigd of we schade lijden.

We zullen uw persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Het recht op kennis en overdraagbaarheid
U hebt het recht om te vragen dat wij u de volgende informatie bekendmaken:

 • de categorieën en bronnen van de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, de doeleinden waarvoor we uw informatie gebruiken en met wie deze informatie wordt gedeeld;
 • in het geval van verkoop van persoonlijke informatie of verstrekking voor een zakelijk doel, twee afzonderlijke lijsten waarin we bekendmaken:
  • voor verkoop, de categorieën persoonlijke informatie die door elke categorie van ontvanger zijn gekocht; en
  • voor verstrekking voor een zakelijk doel, de categorieën persoonlijke informatie die door elke categorie van ontvanger zijn verkregen.

De hierboven beschreven bekendmaking is beperkt tot de persoonlijke informatie die in de afgelopen 12 maanden is verzameld of gebruikt.

Als we onze reactie elektronisch afleveren, is de bijgevoegde informatie “overdraagbaar”, i.e. geleverd in een gemakkelijk te gebruiken formaat zodat u de informatie ongehinderd naar een andere entiteit kunt verzenden – op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonlijke informatie
U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke informatie verwijderen, behoudens uitzonderingen die door de wet zijn vastgelegd (waaronder de informatie die wordt gebruikt om fouten in deze Applicatie te detecteren en te herstellen, om beveiligingsincidenten te detecteren, voor bescherming tegen frauduleuze of illegale activiteiten, om bepaalde rechten uit te oefenen, enz.).

Als er geen wettelijke uitzondering van toepassing is, zullen wij als gevolg van de uitoefening van uw recht uw persoonlijke informatie verwijderen en onze dienstverleners opdracht geven dit ook te doen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u een verifieerbaar verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de gegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, moeten wij weten wie u bent. Daarom kunt u de bovenstaande rechten uitsluitend uitoefenen door een verifieerbaar verzoek in te dienen dat:

 • voldoende informatie verstrekt waarmee wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigd vertegenwoordiger bent;
 • uw verzoek met voldoende details beschrijft, zodat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en erop kunnen reageren.

We reageren niet op een verzoek als we uw identiteit niet kunnen verifiëren en daarmee wordt bevestigd dat de persoonlijke informatie die in ons bezit is, daadwerkelijk op u betrekking heeft.

Als u niet persoonlijk een verifieerbaar verzoek kunt indienen, kunt u een persoon die is geregistreerd bij de California Secretary of State machtigen om namens u te handelen.

Als u meerderjarig bent, kunt u een verifieerbaar verzoek indienen namens een minderjarige onder uw ouderlijk gezag.

Per periode van 12 maanden kunt u maximaal 2 verzoeken indienen.

Hoe en wanneer we naar verwachting uw verzoek behandelen
We bevestigen de ontvangst van uw verifieerbare verzoek binnen 10 dagen en verstrekken informatie over hoe we uw verzoek gaan verwerken.

We reageren binnen 45 dagen na ontvangst van uw verzoek. Als we meer tijd nodig hebben, geven we hierover uitleg en geven we aan hoeveel meer tijd we nodig hebben. Houd er rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren om aan uw verzoek te voldoen.

Onze bekendmaking(en) hebben betrekking op de voorafgaande periode van 12 maanden.

Indien we uw verzoek afwijzen, zullen we u de redenen van onze afwijzing uitleggen.

We brengen geen kosten in rekening voor het verwerken van of reageren op uw verifieerbare verzoek, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In een dergelijk geval kunnen we een redelijke vergoeding vragen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. In beide gevallen zullen we u van onze keuze op de hoogte stellen en de redenen hiervoor uitleggen.

Informatie voor Gebruikers in Brazilië

Dit deel van het document maakt deel uit van en vormt een aanvulling op de informatie in het overige deel van het privacybeleid en wordt verstrekt door de entiteit die deze Applicatie exploiteert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit onderdeel gezamenlijk aangeduid als “wij”, “ons”, “onze”).
De bepalingen in dit onderdeel zijn van toepassing op alle Gebruikers die in Brazilië wonen, volgens de “Lei Geral de Proteção de Dados”, (Algemene Wet Gegevensbescherming). Gebruikers worden hieronder aangegeven als “u” en “uw”. Voor deze Gebruikers vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.
In dit onderdeel van het document wordt de term “persoonlijke informatie” gebruikt zoals deze is gedefinieerd in de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

De gronden waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken
We kunnen uw persoonlijke informatie uitsluitend verwerken als we een rechtsgrond hebben voor deze verwerking. De rechtsgronden zijn de volgende:

 • uw toestemming voor de betreffende verwerkingsactiviteiten;
 • naleving van een verplichting uit wet- of regelgeving die op ons rust;
 • de uitvoering van overheidsbeleid dat is vastgelegd in wet- of regelgeving of dat is gebaseerd op contracten, overeenkomsten en vergelijkbare rechtsinstrumenten;
 • studies die door onderzoeksinstellingen worden uitgevoerd, bij voorkeur op basis van geanonimiseerde persoonlijke informatie;
 • de uitvoering van een overeenkomst en de voorafgaande procedures ervan, wanneer u partij bent bij deze overeenkomst;
 • de uitoefening van onze rechten in gerechtelijke, bestuurlijke of arbitrageprocedures;
 • de bescherming of fysieke veiligheid van uzelf of een derde partij;
 • de bescherming van de gezondheid – in procedures die door gezondheidsinstellingen of beroepsbeoefenaren worden uitgevoerd;
 • onze gerechtvaardigde belangen, op voorwaarde dat uw grondrechten en vrijheden geen voorrang hebben boven deze belangen; en
 • kredietbescherming.

Voor meer informatie over de rechtsgronden kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Categorieën van verwerkte persoonlijke informatie
Welke categorieën van uw persoonlijke informatie worden verwerkt, kunt u lezen in het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document.

Waarom wij uw Persoonlijke informatie verwerken
Waarom wij uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u lezen in de onderdelen “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” en “Het doel van de verwerking” in dit document.

Uw privacyrechten in Brazilië, hoe u een verzoek kunt indienen en onze reactie op uw verzoeken
Uw privacyrechten in Brazilië
U hebt de volgende rechten:

 • bevestiging verkrijgen van het bestaan van verwerkingsactiviteiten van uw persoonlijke informatie;
 • inzage in uw persoonlijke informatie;
 • onvolledige, onnauwkeurige of verouderde persoonlijke informatie laten corrigeren;
 • anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige of overmatige persoonlijke informatie van u, of van informatie die niet wordt verwerkt in overeenstemming met de LGPD;
 • informatie verkrijgen over de mogelijkheid om uw toestemming te geven of te weigeren en de gevolgen daarvan;
 • informatie verkrijgen over de derden met wie wij uw persoonlijke informatie delen;
 • op uw uitdrukkelijke verzoek de overdraagbaarheid verkrijgen van uw persoonlijke informatie (met uitzondering van geanonimiseerde informatie) naar een andere dienstverlener of productaanbieder, op voorwaarde dat onze commerciële en industriële geheimen worden gewaarborgd;
 • de verwijdering van uw verwerkte persoonlijke informatie indien de verwerking gebaseerd was op uw toestemming, tenzij één of meer uitzonderingen voorzien in art. 16 van de LGPD van toepassing zijn;
 • u kunt uw toestemming altijd intrekken;
 • indienen van een klacht in verband met uw persoonlijke informatie bij de ANPD (de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming in Brazilië) of bij instanties voor consumentenbescherming;
 • bezwaar maken tegen een verwerkingsactiviteit in gevallen waarin de verwerking niet in overeenstemming met de bepalingen van de wet wordt uitgevoerd;
 • duidelijke en adequate informatie verzoeken over de criteria en procedures die worden gebruikt voor een geautomatiseerde beslissing; en
 • verzoeken om herziening van beslissingen die uitsluitend op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke informatie zijn genomen en die gevolgen hebben voor uw belangen. Deze omvatten beslissingen om uw persoonlijke, professionele, consumenten- en het kredietprofiel of aspecten van uw persoonlijkheid te definiëren.

U wordt nooit gediscrimineerd of op een andere manier benadeeld, wanneer u uw rechten uitoefent.

Uw verzoek indienen
U kunt uw uitdrukkelijke verzoek tot uitoefening van uw rechten altijd kosteloos indienen via de in dit document vermelde contactgegevens of via uw wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe en wanneer we op uw verzoek reageren
We streven ernaar om snel te reageren op uw verzoeken.
Mocht het voor ons onmogelijk zijn om dit te doen, dan delen wij u in ieder geval de feitelijke of juridische redenen mee waardoor we niet (onmiddellijk) aan uw verzoeken kunnen voldoen. In gevallen waarin wij uw persoonlijke informatie niet verwerken, vermelden wij aan welke natuurlijke of rechtspersoon u uw verzoeken moet richten, als wij dit kunnen doen.

In het geval dat u een verzoek tot inzage of een verzoek tot bevestiging van de verwerking van persoonlijke informatie indient, dient u aan te geven of u uw persoonlijke informatie in elektronische of gedrukte vorm wilt ontvangen.
Laat ons ook weten of u wilt dat wij uw verzoek onmiddellijk beantwoorden, in welk geval wij op een vereenvoudigde manier zullen antwoorden, of dat u in plaats daarvan een volledige bekendmaking nodig hebt.
In het laatste geval reageren wij binnen 15 dagen op uw verzoek en verstrekken wij u alle informatie over de herkomst van uw persoonlijke informatie, bevestigen wij of de informatie al dan niet is vastgelegd, welke criteria er eventueel worden gebruikt voor de verwerking en de doelen van de verwerking, waarbij onze commerciële en industriële geheimen worden beschermd.

In het geval dat u een verzoek tot correctie, verwijdering, anonimisering of het blokkeren van persoonlijke informatie indient, zorgen wij ervoor dat wij uw verzoek onmiddellijk meedelen aan andere partijen met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld, zodat deze derden ook aan uw verzoek kunnen voldoen – behalve in gevallen waarin deze mededeling onmogelijk is gebleken of onevenredige inspanningen van onze kant met zich meebrengt.

Wettelijk toegestane doorgifte van persoonlijke informatie buiten Brazilië
Wij mogen uw persoonlijke informatie naar gebieden buiten het grondgebied van Brazilië doorgeven in de volgende gevallen:

 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de internationale juridische samenwerking tussen inlichtingen-, onderzoeks- en vervolgingsinstanties van de overheid, overeenkomstig de wettelijke middelen waarin het internationaal recht voorziet;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is om uw leven of fysieke veiligheid of die van een derde partij te beschermen;
 • wanneer de doorgifte door de ANPD is goedgekeurd;
 • wanneer de doorgifte voortvloeit uit een in een internationale samenwerkingsovereenkomst aangegane verbintenis;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van overheidsbeleid of de wettelijke toewijzing van een overheidsdienst;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de naleving van een verplichting uit wet-of regelgeving, de uitvoering van een overeenkomst of van voorafgaande procedures in verband met een overeenkomst, of de normale uitoefening van rechten in gerechtelijke, bestuurlijke of arbitrageprocedures.
Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)
Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker
De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie
De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst
De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies
Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker
Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 21 januari 2021
iubenda host deze content en verzamelt uitsluitend de strikt noodzakelijk te verstrekken Persoonsgegevens.

Cookiebeleid van acaciaplein.nl

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën waarmee deze Applicatie de hieronder beschreven doelen kan bereiken. Met deze technologieën kan de Eigenaar in de loop van de tijd toegang krijgen tot informatie en informatie opslaan (bv. door een Cookie te gebruiken) of hulpprogramma’s gebruiken (bv. door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker tijdens de interactie met deze Applicatie.

Om het eenvoudig te houden, worden al deze technologieën in dit document “Trackers” genoemd – tenzij er een reden is om onderscheid te maken.
Hoewel Cookies bijvoorbeeld op zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over Cookies te praten in de context van mobiele apps, omdat cookies browsergebaseerde trackers zijn. Daarom wordt in dit document de term Cookies uitsluitend gebruikt om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Bepaalde doelen waarvoor Trackers zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Na het geven van toestemming kan deze altijd vrijelijk worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Deze Applicatie gebruikt Trackers die direct door de Eigenaar worden beheerd (zogenoemde eigen Trackers) en Trackers voor het verstrekken van diensten die door derden worden aangeboden (zogenoemde Trackers van derden). Tenzij anders wordt aangegeven in dit document hebben externe leveranciers toegang tot door hen beheerde Trackers.
De geldigheidsperiodes en vervaltermijnen van eigen Cookies en andere vergelijkbare Trackers kunnen variëren afhankelijk van de levensduur die door de Eigenaar of de betreffende leverancier is ingesteld. Sommige hiervan vervallen na beëindiging van de browsersessie van de Gebruiker.
Naast wat is aangegeven in de beschrijvingen in elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers meer precieze en bijgewerkte informatie over de levensduurspecificatie, evenals alle andere relevante informatie – zoals de aanwezigheid van andere Trackers – vinden in het gekoppelde privacybeleid van de betreffende externe leveranciers of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Voor meer informatie voor consumenten in Californië en hun privacyrechten kunnen Gebruikers kunnen het privacybeleid lezen.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Applicatie en de levering van de Dienst
Deze Applicatie gebruikt zogenoemde technische Cookies en andere vergelijkbare Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Andere activiteiten waarbij Trackers worden gebruikt

Verbetering van de ervaring
Deze Applicatie gebruikt Trackers om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden door de voorkeursbeheersopties uit te breiden en interactie met externe netwerken en platforms mogelijk te maken.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Maps widget (Google Ireland Limited)
Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Meting
Deze Applicatie gebruikt Trackers om bezoeken te meten en gedrag van Gebruikers te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

WordPress Stat (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.)
Wordpress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Gedragsgerichte targeting en advertenties
Deze Applicatie gebruikt Trackers om gepersonaliseerde marketingcontent te verstrekken op basis van gedrag van Gebruikers en voor het beheren, laten zien en volgen van advertenties.

Adverteren

Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Applicatie, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Applicatie. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative .

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) (Facebook Ireland Ltd)
Vergelijkbare doelgroepen in Facebook is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd die via aangepaste doelgroepen in Facebook verzamelde gegevens gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op een aangepaste doelgroepen-lijst staan vanwege hun eerdere gebruik vandeze Applicatie of interactie met relevante content in de apps en diensten van Facebook.
Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Applicatie en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience) (Facebook Ireland Ltd)
Aangepaste doelgroepen in Facebook is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte advertenties die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.
Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres en Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren ten aanzien van Trackers te beheren en, indien van toepassing, toestemming te geven of in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren ten aanzien van Trackers frechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren bijvoorbeeld door het opslaan van Trackers te voorkomen.

Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in de cookiemelding in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de betreffende widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om via gerichte browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, waaronder Trackers die worden gebruikt om de initiële toestemming van de Gebruiker op te slaan.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de gerelateerde opt-outkoppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangegeven, of door contact op te nemen met de externe partij.

Tracker-instellingen vinden
Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren:

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele apps door zich af te melden (“opt-out”) via de betreffende apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en zoeken naar de betreffende instelling).

Advertentiesectorspecifieke opt-outs
Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

De Digital Advertising Alliance heeft een app met de naam AppChoices waarmee Gebruikers op belangstelling gebaseerde advertenties in mobiele apps kunnen beheren.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Acacia Fysio plus Zorg
Acaciaplein 31
7606 ES Almelo
Nederland

Eigenaar contact-e-mailadres: info@acaciaplein.nl

Aangezien het gebruik van Trackers van derden door deze Applicatie niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, zijn de specifieke verwijzingen naar Trackers van derden slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruikers het privacybeleid te raadplegen van de betreffende externe diensten die in dit document zijn genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond tracking-technologieën raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van deze technologieën door deze Applicatie.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)
Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker
De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie
De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst
De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies
Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker
Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 21 januari 2021
iubenda host deze content en verzamelt uitsluitend de strikt noodzakelijk te verstrekken Persoonsgegevens.

Social Media

Kwaliteit