Clicky

Logo - Acacia Fysio plus Zorg

Kwaliteit

Acacia Fysio plus Zorg voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen.

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.
De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

Voor welke zorg geldt de WGBO?

De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook verpleging, verzorging en nazorg. Zorg die wordt gegeven in een GGZ-instelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg valt ook onder de WGBO.

Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst?

De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. In GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is dat moment vaak niet zo duidelijk. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest. Ook als de cliënt op een wachtlijst komt te staan.

Welke rechten en plichten heeft de cliënt?

Volgens de WGBO hebben cliënten de volgende rechten:

 • recht op informatie over de medische situatie
 • toestemming geven voor een medische behandeling
 • recht op inzage in het medisch dossier
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • recht op vrije artsenkeuze
 • vertegenwoordiging voor cliënten die niet zelf kunnen beslissen
 • De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen.

Ingrijpen zonder toestemming

De WGBO regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen. Soms gaat het dan om een behandeling onder dwang. Meer informatie vindt u bij Dwang op grond van de WGBO.

Informatie en advies
Heeft u vragen over uw rechten in de zorg of wilt u advies op het gebied van zorg? U kunt terecht bij het Adviespunt Zorgbelang.

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik van ICT en digitale gegevens heeft een grote vlucht genomen. Ook als het om zorg en gezondheid gaat. Denk aan de computer voor een consult op afstand, de digitale polikliniek en de app die bloeddruk en hartslag meet. Het is maar een kleine greep uit alles wat er kan in de digitale zorg.

Deze ontwikkeling is niet te stoppen en biedt grote kansen. Voor de zorgverleners, die veel beter, sneller en met minder fouten de juiste gegevens over patiënten kunnen uitwisselen en gebruiken bij de behandeling. Maar ook voor ons allemaal, of we nu ziek of gezond zijn. Iedereen kan binnenkort zelf gegevens bijhouden en delen met huisartsen, ziekenhuizen en behandelaars.

Hoe wij omgaan met ziekte en gezondheid is dus in beweging: van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. En van de dokter die alles voor het zeggen heeft, naar de patiënt die meer regie krijgt over zijn eigen situatie.

Maar die kansen betekenen ook dat de veiligheid van al die digitale gegevens steeds belangrijker wordt. Want je wilt natuurlijk niet dat die persoonlijke gezondheidgegevens zo maar bij verzekeraars, banken, werkgevers of bij andere partijen terechtkomen. Digitale zorggegevens zijn privé en moeten dat ook blijven. De voordelen van digitalisering benutten kan daarom alleen als de veiligheid aan hoge eisen voldoet.

Waarom is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens nodig?

Op het moment dat zorgverleners gegevens van cliënten met elkaar uitwisselen gelden er wettelijke regels. De bestaande wetgeving – de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst – verplicht zorgverleners zorgvuldig met medische gegevens om te gaan. Deze wetten richten zich niet specifiek gericht op elektronische gegevensuitwisseling. De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens doet dat wel.

Wat doet de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens?

De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien. De wet regelt daarnaast ook de rechten van cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Aanvullend worden in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling gesteld.

Waarom is de wet in het belang van cliënten?

Een zorgverlener is vanaf juli 2017 verplicht om zijn cliënt te informeren over de elektronische gegevensuitwisseling en toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van de cliëntgegevens via een electronisch uitwisselingssysteem. Er wordt dus aan de cliënt gevraagd of hij ermee akkoord is dat andere zorgverleners (die hem behandelen) ook zijn medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem kunnen raadplegen.

Vanaf 2020 kan hij bovendien aangeven welke gegevens wel of niet door welke (categorieën van) zorgverleners mogen worden ingezien (gespecificeerde toestemming). Voor alle duidelijkheid: het gaat altijd uitsluitend om zorgverleners waarmee de cliënt (dan) een behandelrelatie heeft. Andere zorgverleners mogen zijn gegevens niet zien.

Verder heeft de patiënt het recht op (gratis) elektronische inzage in zijn dossier en recht op een elektronisch afschrift daarvan. De zorgverlener moet ervoor zorgen dat het elektronisch uitwisselingssysteem dat hij gebruikt, vastlegt wie gegevens beschikbaar heeft gesteld en wie ze heeft ingezien (logging).

Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot patiëntgegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem.

Waarom is de wet in het belang van zorgverleners?

Als een zorgverlener over de juiste en meest actuele informatie over een cliënt beschikt, helpt dat bij de behandeling. De kans op fouten is dan kleiner. Ook kunnen tijdig aanpassingen worden gedaan. Bijvoorbeeld als de zorgverlener ziet dat een patiënt een bepaald medicijn niet verdraagt. Bovendien hoeft de cliënt niet steeds opnieuw zijn verhaal te doen, of meerdere keren dezelfde onderzoeken te ondergaan.

Wat regelt het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden op grond van artikel 26 van de Wet bescherming persoonsgegevens specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling door zorgaanbieder vastgelegd. Dit is het Besluit elektronische gegevensuitwisseling door zorgaanbieders. Doordat de eisen in een AMvB staan, kan steeds worden ingespeeld op de actuele stand van de techniek.

In het kort moet aan de volgende zes verplichtingen worden voldaan:

 1. Het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming van cliënten;
 2. Het vastleggen van het beleid, de procedures en verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingsystemen en interne zorginformatiesystemen;
 3. Ervoor zorgdragen dat gebruikte elektronische uitwisselingssystemen en interne zorginformatiesystemen voldoen aan de veiligheidseisen en zorgvuldigheidseisen van NEN-7510;
 4. Ervoor zorgdragen dat overeenkomsten tussen zorgaanbieder en de verantwoordelijke van een elektronisch uitwisselingssysteem voldoen aan NEN-7510;
 5. Ervoor zorgdragen dat gebruik wordt gemaakt van veilige verbindingen die voldoen aan NEN-7512;
 6. Ervoor zorgdragen dat de logging van cliëntengegevens voldoet aan NEN-7513.

Door de aanvullende eisen in de AMvB weten zorgaanbieders en ICT-leveranciers aan welke eisen hun applicaties en systemen moeten voldoen. Dit vertrouwen en de geboden zekerheid zijn nodig om het gebruik en het aantal toepassingen van elektronische uitwisselingssystemen in de zorg te vergroten.

Wanneer treedt de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking?

De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens van gegevens treedt op 1 juli 2017 in werking. Enkele wettelijke bepalingen zijn daarvan uitgezonderd: de bepalingen die patiënten het recht geeft op elektronische inzage en elektronisch afschrift en het recht gespecificeerd toestemming te geven. Deze wettelijke bepalingen treden op 1 juli 2020 in werking. Zorgverleners krijgen dus nog even de tijd om aan die specifieke wettelijke bepalingen te voldoen. De AMvB treedt later in werking. De AMvB wordt minimaal twee maanden voor de inwerkingtreding in het Staatsblad gepubliceerd.

Huisregels
Onderstaande huisregels zijn bedoeld om voor cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

 1. U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Bij onvoldoende dekking krijgt u een nota. U dient deze nota zelf te voldoen. Het Acaciaplein draagt niet de verantwoording voor uw vergoeding voor fysiotherapie.
 2. U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.
 3. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 4. De praktijk behoudt zicht het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 5. Het dient aanbeveling geen waardevolle eigendommen in de wachtruimte (aan de kapstok) achter te laten.
 6. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 7. Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 8. Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 9. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 10. In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.
 11. Onze tarievenlijst hangt in de wachtkamer en kan elk jaar worden aangepast.
 12. Wij maken gebruik van het elektronisch verslagleggingssysteem Fysioroadmap. Op de registratie van medische en administratieve gegevens is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de cliënt.
 13. Uw klachten over de praktijk of uw bejegening nemen we zeer serieus. Me uw klachten over uw behandeling kunt u altijd bij uw therapeut terecht. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglement en voorwaarden.
Klachtenregeling

Heeft u een klacht? We lossen het samen op.

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u een klacht heeft. Normaal gesproken bespreekt u uw klacht met uw behandelend fysiotherapeut. Heeft dit niet uw voorkeur dan kunt u zich richten tot één van de praktijkhouders.

De fysiotherapeut registreert de ontvangen klacht op een klachtenformulier en meldt de klacht bij één van de praktijkhouders. De praktijkhouder bepaalt in overleg met de fysiotherapeut de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. Degene die de klacht heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd.

De praktijkhouder bewaakt alle acties die genomen worden om de klacht op te lossen. Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidscontrole. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt dit genoteerd op de klachtenkaart. Tevens wordt de oorzaak van de klacht vermeld en wie verantwoordelijk is voor het betreffende proces, de afspraak of de norm. Daarmee is de klacht als afgehandeld geregistreerd.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Als u er niet uitkomt met uw fysiotherapeut en de praktijkhouder of u bent niet tevreden met de geboden oplossing, dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van een klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-4672929.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u.

Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Contactgegevens

Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie
Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
033-4672900

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een waarschuwing moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid.

Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt.

Contactgegevens

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Voor uitgebreide informatie over de procedures en formulieren voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.

Patiëntervaringsonderzoek
Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang!

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen.

Bent u recent behandeld in onze praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich hier aanmelden. Na aanmelden kunt u uitgenodigd worden en ontvangt u een e-mail of brief met inloggegevens, zodat u de vragenlijst kunt invullen.

Wat is de CQ-index vragenlijst?

De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandaardiseerd en geeft ons de mogelijkheid om op een onafhankelijke en anonieme wijze uw ervaringen als patiënt te meten.

Zijn er vertalingen beschikbaar van de vragenlijst?

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Hoe lang kost het invullen me?

De vragenlijst bestaat uit 34 vragen. De gemiddelde invultijd is slechts zes minuten.

Waarom wordt de CQ-index vragenlijst gebruikt?

De CQ-index in huidige vorm is gevalideerd en heeft de goedkeuring van alle betrokken partijen (KNGF, Zichtbare Zorg, IQ Healthcare, NIVEL, Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties).

Waar kan ik de vragenlijst inzien?

U kunt de vragenlijst inzien via www.centrumklantervaringzorg.nl, www.stichtingmiletus.nl of klik hier.

Wie heeft de vragenlijst ontwikkeld?

De CQ-index is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut NIVEL, Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en Stichting Miletus, met bijdrage van het KNGF en NPCF. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en dient als standaard voor het meten van patiëntervaringen met fysiotherapie.

Hoe is het geregeld met de privacy en betrouwbaarheid?

Alleen geaccrediteerde marktonderzoeksbureaus mogen CQi-onderzoeken uitvoeren. Qualizorg heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van de patiënt te garanderen. Alle processen van Qualizorg zijn getoetst door CIIO (voorheen Centrum Klantervaring Zorg) die Qualizorg hiervoor heeft geaccrediteerd. Inmiddels meet Qualizorg BV dagelijks voor ruim 4.500 fysiotherapiepraktijken en meer dan 15.000 fysiotherapeuten uw ervaring als patiënt.

Heeft u nog vragen over de vragenlijst of het onderzoek, neem dan contact op met Qualizorg door te mailen naar support@fysiomonitor.nl.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op de registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve uw fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat deze gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt is behandeld, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Social Media

Kwaliteit