In Nederland zijn er vandaag zo’n 31.000 fysiotherapeuten actief. Hiervan werkt tweederde in een zelfstandige fysiotherapiepraktijk. De overige groep werkt in instellingen zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en verzorgingstehuizen. De verwachtingen zijn dat het aantal fysiotherapeuten de komende jaren zal toenemen. Zo zijn er steeds meer inschrijvingen voor de studierichting en bijgevolg meer afgestudeerden. Dit heef als gevolg dat de gemiddelde leeftijd van bestaande therapeuten daalt omdat er steeds meer jonge therapeuten instromen op de arbeidsmarkt terwijl er aan de andere zijde steeds minder uitstroom is door een stijging van de pensioenleeftijd.

zijn er genoeg fysiothereuten in nederland

Veranderingen in vraag en aanbod

De veranderingen in vraag en aanbod fluctueren doorheen de tijd en zijn zeer moeilijk te voorspellen omdat dit afhangt van een heleboel factoren. De technologische evolutie (sneller opsporen en behandelen van aandoeningen), de demografische verandering (vergrijzing) en het economische aspect (vergoeding van een behandeling) zijn hier maar een paar voorbeelden van.

De meest bepalende factor voor veranderingen in de vraag/aanbod-rato is de toenemende vergrijzing. De snel verouderende populatie zal er voor zorgen dat er meer chronische aandoeningen behandeld moeten worden en dat de patiënt gemiddeld meer behandelingen zal moeten krijgen dan nu het geval is. Jammer genoeg studeren er, ondanks dit maatschappelijk probleem, weinig therapeuten af in de geriatrische fysiotherapie. Het specialiseren in ouderenzorg zal in heden en toekomst gepromoot moeten worden om dit probleem op te vangen.

trends

Voortdurende ontwikkelingen

Vaktechnische ontwikkelingen kunnen voor zowel een stijging als een daling van de vraag zorgen. Enerzijds kunnen bepaalde aandoeningen hierdoor sneller opgespoord worden wat zorgt voor een betere en snellere diagnosestelling. Tegelijk wordt de patiënt sneller doorverwezen naar de fysiotherapeut. Anderzijds kan technologie zorgen voor een betere begeleiding tijdens de behandeling waardoor het aantal behandelingen en de vraag naar fysiotherapeuten eerder zal afnemen.

Trends

In de toekomst worden er enkele trends verwacht in de fysiotherapie. Zo zullen therapeuten focussen op een multidisciplinaire manier van samenwerken en zal er meer samenwerking zijn met fitness centra. Preventie is het fundament van de fysiotherapeutische zorgverlening waarbij er een samenwerking wordt gezien in de eerste lijn vanuit één locatie. Verder zal er meer concurrente bestaan tussen verschillende therapeuten door innovatieve behandelingen, nieuwe diensten en ruimere openingsuren.

De arbeidsmarkt van de fysiotherapie heef vandaag de dag zo goed als een evenwichtstoestand bereikt. Er is geen sprake van een tekort, maar eerder van een licht overschot, waardoor men kan concluderen dat er genoeg therapeuten zijn om aan de huidige vraag te voldoen. Op lange termijn wordt echter verwacht dat de stijging van de vraag zich sterker zal doorzetten dan deze van het aanbod waardoor er eerder een tekort aan fysiotherapeuten dreigt. Vanuit de vraagzijde bestaat er steeds meer behoefte aan dienstverlening voor ouderen, chronisch zieken en doelgroepen die meer willen of moeten bewegen. Volgens het Nivel kan deze stijging in vraag kan tegemoet gekomen worden door de instroom aan studenten te verhogen met twee procent per jaar en door sociaal-culturele determinanten in de gaten te lijven houden.